Бойові дії на Кримському півострові в другій половині 1941 р. – першій половині 1942 р.

курсовая работа

ВСТУП

Актуальність теми полягає в тому, що у воєнний та післявоєнний період історія німецько-радянської війни, її численні аспекти й проблеми стали предметом наукового дослідження, в результаті чого створена численна історична література. Однак, як зазначає більшість дослідників, - це і найбільш сфальсифікований та не до кінця досліджений період нашої історії. Саме тому процес подальшого переосмислення історичної спадщини українського народу потребує поглибленого вивчення його військової історії, особливо історії бойових дій в роки німецько-радянської на території України, та зокрема історії оборони України в 1941-1942 роках.

Історія вивчення теми. Бойові дії на Кримському півострові знайшли відображення у чисельній літературі і публікаціях ще з самого початку розвязання радянсько-німецької війни. Проте в умовах воєнних та повоєнних років не могло бути й мови про обєктивне відтворення загального ходу трагічних подій. Основними перешкодами стали цензурні заборони з боку сталінського керівництва, намагання не допустити навіть натяку на прорахунки. Перші наукові праці істориків викривали політику окупантів відносно мирного населення, накопичували факти про оборонні бої. Однак, не маючи солідного джерельного забезпечення і через свою надмірну заідеологізованість, ці матеріали виконували скоріше пропагандистську роль.

Після ХХ зїзду КПРС історики стали приділяти більшу увагу вивченню подій початкового періоду війни, розширюється й джерельна база. «Хрущовська відлига» дала новий поштовх до вивчення різних аспектів німецько-радянської війни. Зроблені спроби проаналізувати результати мобілізації сил радянського народу на відсіч окупантам, розкрити «деякі» причини невдач 1941 р.

Одним із провідних напрямків, який набирає обертів у радянській історичній літературі, стає тема героїчної оборони Севастополя. Важливу інформацію з історії оборони Одеси і Севастополя несуть праці з щоденною хронікою подій: Г. Ванеева, С. Вольского.

У 90-х роках ХХ століття продовжував досліджувати історію німецько-радянської М. Коваль. Його праці заклали нову концептуальну базу для подальшого етапу досліджень даної проблематики.

Сучасна українська історіографія характеризується малою кількістю досліджень, які присвяченні питанням воєнних дій на півдні України в другій половині 1941 - першій половині 1942 рр. Військові плани радянського і німецького керівництва щодо півдня України відображені в публікаціях В. Грицюка, М. Михайлуци та ін.

В незалежній Україні захищено досить невелика кількість дисертаційних робіт, які присвяченні воєнним діям на півдні України на початкову етапі війни. В 2008 р. було захищено дисертацію А. Погорєловим на тему «Південь України в початковий період Великої Вітчизняної війни червень 1941 - листопад 1942 рр.».

У дослідження проблем оборони Одеси значний вклад зробила сучасна російська історіографія, яка представлена працями: И. Мощанского, А. Юновидова, А. Савина та ін. А також важливу цінність становить дослідження британського дослідника Р. Форжика, про оборону Севастополя.

Мета роботи полягає в обєктивному висвітленні військових планів воюючих сторін щодо півдня України, а також визначення ролі оборонних операцій у бойових діях проти німецьких загарбників на початку німецько-радянської війни. Мета конкретизована в наступних дослідницьких завданнях:

1) Розкрити військові плани радянського і німецького командування щодо півдня України.

2) Проаналізувати підготовчий етап здійснення оборони Одеси та Севастополя.

3) Зясувати реальний стан бойової підготовки населення Одеси і Севастополя.

4) Встановити масштаби та причини бойових втрат під час оборонних операцій.

Обєктом дослідження є участь населення України у бойових діях проти німецьких загарбників на півдні України під час початкового етапу німецько-радянської війни (1941 - 1942 рр.), а його предметом - обороні бої за Одесу та Севастополь.

Хронологічні рамки роботи охоплюють період з червня 1941 - по липень 1942 років. Нижня межа повязана з початком війни проти німецьких загарбників і бойових дій на території України, а верхня - це період, до якого вся територія України була окупована німецькими військами

Територіальні рамки дослідження визначені межами території регіону південно-західної частини півдня України, включаючи також Кримський півострів.

Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становлять принципи науковості, обєктивності, історизму. При написанні дослідження використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи. Зокрема, конкретно-пошуковий, хронологічний, критичний метод. Також ми зверталися до таких загальнонаукових методів, як метод класифікації, узагальнення, статистичний метод тощо.

Джерельна база дослідження. У дослідженні використано документи з історії німецько-радянської війни, в яких розкриваються бойові дії на південному фронті. У контексті дослідження воєнної історії важливе місце займає мемуарна література колишніх військових діячів і фронтовиків: Ф. Гальдер, М. Захаров, Р. Португальський.

Структура роботи відповідає поставленій меті та основним завданням дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Делись добром ;)